Témakörök:

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Adatkezelési tájékoztatás Intézményi szabályozók Adatbiztonsági intézkedések összefoglalása
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Anda Péter
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 06702762663
Adatvédelmi tisztviselő ügyfélfogadása: Előzetes egyeztetés alapján minden páros hét kedd 13:30-14:30 között


Adatkezelési tájékoztatás

Adatkezelő adatai:

Név: Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
Cím: 1096 Budapest Lenhossék u. 7-9.
Telefon: 06(1)215-60-27, 06(1)21-28-76
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weboldal: www.feszgyi.hu

Az érintett jogai

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Intézménytől arról, hogy
  • milyen személyes adatait, 
  • milyen jogalapon, 
  • milyen adatkezelési cél miatt, 
  • milyen forrásból, 
  • mennyi ideig kezeli, 
  • az Intézmény kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 
Az Intézmény az érintett kérelmét a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

A szolgáltatást igénybevevőnek a rá vonatkozó iratokba iratbetekintési joga van, az iratról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet a szolgáltató (intézmény) vezetőjétől.

Az iratbetekintéshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

Az iratbetekintési formanyomtatvány itt érhető el.

A gyermek szülője vagy törvényes képviselője a szolgáltató (intézmény) vezetőjénél kérelmezheti, hogy betekinthessen a külön jogszabály szerinti gyermekvédelmi nyilvántartásnak a gyermek vonatkozásában kitöltött adatlapjaiba, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve részére megküldött, a gyermekkel kapcsolatos iratba.

Megtagadható a szülő tájékoztatása, illetve korlátozható a szülő iratbetekintési joga, ha:
  • a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig,
  • a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett külön törvényben meghatározott hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartó határozat vagy megelőző távoltartó határozat iránti eljárás van folyamatban, a távoltartás időtartamáig./Gyvt. 136.§/
Az iratokról kivonat vagy másolat kérhető. A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl az érintett írásbeli hozzájárulása hiányában nem lehet betekinteni a másik szülőre vonatkozó, különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, ha az a gyermek érdekében kezdeményezett, a gyermek védelembe vételére vagy nevelésbe vételére irányuló gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek elhelyezésének megváltoztatására irányuló bírósági eljárás megindításához elengedhetetlenül szükséges. /Gyvt. 136.§/A/

A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli. /Gyvt. 17.§ (2a)/

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Intézmény módosítsa valamely személyes adatát.
A Intézmény a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

A törléshez való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Intézménytől a személyes adatainak a törlését. 
A törlési kérelmet az Intézmény abban az esetben utasítja el, ha az Intézményt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Intézmény a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Intézmény zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Intézmény jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Intézmény ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Intézmény tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat. 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Intézmény személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha az Intézmény hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Hozzájárulás visszavonásának joga

A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az Ön kilétével kapcsolatban kétségünk merül fel, abban az esetben a személyazonosságának megerősítéséhez, kilétének megállapításához szükséges információk nyújtását kérhetjük.

Elszámoltathatósághoz való jog

Lásd a jogorvoslati lehetőségek menüpont alatt itt.

Jogorvoslati lehetőségek

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keresse az intézmény adatvédelmi tisztviselőjét. Elérhetőségeiért kattintson ide. Az Intézmény a panaszát kivizsgálja, és tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről.

Amennyiben az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az intézményi adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódó egyes adatkezelési tájékoztatók

13. számú melléklet – Az intézményhez munkára jelentkezők személyes adataihoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység adatvédelmi tájékoztatója (.doc)

17. sz. melléklet Intézményi beléptetés adatkezelési tájékoztató (.doc)

19. sz. melléklet - Elektronikus megfigyelési rendszer adatkezelési tájékoztató (.docx)

25. számú melléklet – Az Intézményi feladatok ellátásához kapcsolódó adatkezelési tájékoztató (.doc)

26. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató Szociális alap-, mester- (.doc)

27. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás” adatkezelési tevékenységhez (.doc)

28. számú melléklet - Adatkezelési tájékoztató házi segítségnyújtás adatkezelési tevékenységhez (.docx)

29. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató a „jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” adatkezelési tevékenységhez (.doc)

30. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató az „időskorúak gondozóháza” adatkezelési tevékenységhez (.doc)

31. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Szociális-, életvezetési -, és mentálhigiénés tanácsadással” adatkezelési tevékenységhez (.doc)

32. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Aktív korú nem foglalkoztatott személyek ellátásával” adatkezelési tevékenységhez (.doc)

33. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „hátralékkezelés” adatkezelési tevékenységhez (.doc)

34. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „csoportmunka” adatkezelési tevékenységhez (.doc)

35. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Elhelyezkedést segítő tréning” adatkezelési tevékenységhez (.doc)

36. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „közösségfejlesztés” adatkezelési tevékenységhez (.doc)

37. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „menekültekkel és oltalmazottakkal végzett szociális munka” adatkezelési tevékenységhez (.doc)

38. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó” adatkezelési tevékenységhez (.doc)

39. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése adatkezelési tevékenységhez (.docx)

40. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése körében szervezett esetmegbeszéléshez és esetkonferencia (.docx)

42. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Utcai lakótelepi szociális munkával kapcsolatos adatkezelési tevékenységhez (.docx)

43. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató kapcsolattartási ügyelettel kapcsolatos adatkezelési tevékenységhez (.docx)

44. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálathoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységhez (.docx)

45. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Jogi tájékoztatásnyújtáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységhez (.docx)

46. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Pszichológiai tanácsadáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységhez (.docx)

47. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Családkonzultációhoz családterápiához családi döntéshozó konferenciához kapcsolódó adatkezelési tevékenységhez (.docx)

48. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység” adatkezelési tevékenységhez (.doc)

49. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató szociális étkeztetés adatkezelési tevékenységhez (.docx)

50. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Idősek Klubja adatkezelési tevékenységhez (.docx)

51. sz. melléklet Közösségi pszichiátriai ellátás adatkezelési tájékoztató (.doc)

52. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Gyermekek átmeneti otthona” adatkezelési tevékenységhez (.doc)

53. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató iratbetekintés adatkezelési tevékenységhez (.docx)

54. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató az Adatkezeléshez kapcsolódó érintettek jogai gyakorlásával összefüggő adatkezelési tevékenységhez (.docx)

55. családterápia adatkezelési tájékoztató (.docx)

56. Az ellátottakról fénykép és videofelvétel készítése adatkezelési tevékenység (.docx)

59. Kórházi szociális munkával kapcsolatos adatkezelési tevékenység (.docx)

60. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Mediáció adatkezelési tevékenységhez (.docx)

61. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Konferencia szervezése adatkezelési tevékenységhez (.docx)

61.A. melléklet - Adatkezeléshez hozzájárulás konferencia szervezése adatkezelési tevékenységgel összefüggésben (.docx)

62. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Környezettanulmány készítése adatkezelési tevékenységhez (.docx)

63. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató érdekvédelmi jogok gyakorlása adatkezelési tevékenységhez (.docx)

64. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Időskorúak átmeneti gondozóháza adatkezelési tevékenységhez (.docx)

65. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Lélek-pont adatkezelési tevékenységhez (.docx)

67. A H52 eseményein résztvevőkről fénykép és videofelvétel készítése adatkezelési tevékenység (.doc)


Az intézmény adatkezelését érintő jogszabályok rövidített jegyzéke

a.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (Általános adatvédelmi rendelet)
b.) az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.)
c.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), 
d.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), 
e.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM (továbbiakban: NMr.)
f.) a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
g.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
h.) szakmai protokollok

Intézményi szabályozók


Adatbiztonság

A részletszabályok a Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban érhetőek el ide kattintva.

Az adatbiztonság alapelvei

Bizalmasság elve
Az adatok bizalmasságának megvédése, annak garanciája, hogy az adatokhoz jogosulatlanul vagy illetéktelenül nem juthatnak hozzá.

Sértetlenség elve
Az adatok sértetlensége (integritása) azt jelenti, hogy azokat csak az arra jogosultak változtathatják meg.

Rendelkezésre állás elve
Annak a biztosítása, hogy az adatok mindig elérhetőek legyenek, jogtalanul ne semmisítsék meg, ne töröljék azokat.

Beléptetés és elektronikus megfigyelési rendszer

Az érintettek az intézmény területére történő belépéssel elismerik és tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét. A megfigyelő rendszer létéről és működéséről a kötelezettségének megfelelve az intézmény figyelemfelhívó jelzést helyez el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. A figyelemfelhívó jelzés mellett az adatvédelmi tájékoztató is kihelyezésre került. A tájékoztató itt érhető el.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Intézmény ne semmisítse meg, illetve ne törölje.