Témakörök:

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Adatkezelési tájékoztatás Intézményi szabályozók Adatbiztonsági intézkedések összefoglalása
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Anda Péter
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 06702762663
Adatvédelmi tisztviselő ügyfélfogadása: Előzetes egyeztetés szerint


Adatkezelési tájékoztatás

Adatkezelő adatai:

Név: Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
Cím: 1096 Budapest Lenhossék u. 7-9.
Telefon: 06(1)215-60-27, 06(1)21-28-76
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weboldal: www.feszgyi.hu

Az érintett jogai

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Intézménytől arról, hogy
  • milyen személyes adatait, 
  • milyen jogalapon, 
  • milyen adatkezelési cél miatt, 
  • milyen forrásból, 
  • mennyi ideig kezeli, 
  • az Intézmény kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 
Az Intézmény az érintett kérelmét a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

A szolgáltatást igénybevevőnek a rá vonatkozó iratokba iratbetekintési joga van, az iratról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet a szolgáltató (intézmény) vezetőjétől.

Az iratbetekintéshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

Az iratbetekintési formanyomtatvány itt érhető el.

A gyermek szülője vagy törvényes képviselője a szolgáltató (intézmény) vezetőjénél kérelmezheti, hogy betekinthessen a külön jogszabály szerinti gyermekvédelmi nyilvántartásnak a gyermek vonatkozásában kitöltött adatlapjaiba, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve részére megküldött, a gyermekkel kapcsolatos iratba.

Megtagadható a szülő tájékoztatása, illetve korlátozható a szülő iratbetekintési joga, ha:
  • a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig,
  • a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett külön törvényben meghatározott hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartó határozat vagy megelőző távoltartó határozat iránti eljárás van folyamatban, a távoltartás időtartamáig./Gyvt. 136.§/
Az iratokról kivonat vagy másolat kérhető. A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl az érintett írásbeli hozzájárulása hiányában nem lehet betekinteni a másik szülőre vonatkozó, különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, ha az a gyermek érdekében kezdeményezett, a gyermek védelembe vételére vagy nevelésbe vételére irányuló gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek elhelyezésének megváltoztatására irányuló bírósági eljárás megindításához elengedhetetlenül szükséges. /Gyvt. 136.§/A/

A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli. /Gyvt. 17.§ (2a)/

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Intézmény módosítsa valamely személyes adatát.
A Intézmény a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

A törléshez való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Intézménytől a személyes adatainak a törlését. 
A törlési kérelmet az Intézmény abban az esetben utasítja el, ha az Intézményt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Intézmény a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Intézmény zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Intézmény jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Intézmény ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Intézmény tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat. 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Intézmény személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha az Intézmény hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Hozzájárulás visszavonásának joga

A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az Ön kilétével kapcsolatban kétségünk merül fel, abban az esetben a személyazonosságának megerősítéséhez, kilétének megállapításához szükséges információk nyújtását kérhetjük.

Elszámoltathatósághoz való jog

Lásd a jogorvoslati lehetőségek menüpont alatt itt.

Jogorvoslati lehetőségek

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keresse az intézmény adatvédelmi tisztviselőjét. Elérhetőségeiért kattintson ide. Az Intézmény a panaszát kivizsgálja, és tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről.

Amennyiben az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az intézményi adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódó egyes adatkezelési tájékoztatók

A tájékoztatók csomagfájlként tölthetők le az alábbi linkekre kattintva:

2021.01.01-től kezdődően érvényes: intezmenyi_adatkezelesi_tevekenyseghez_kapcsolodo_egyes_adatvedelmi_tajekoztatok-FESZGYI-2021.zip
2020.12.31-ig bezárólag érvényes: intezmenyi_adatkezelesi_tevekenyseghez_kapcsolodo_egyes_adatvedelmi_tajekoztatok-FESZGYI-2020.zip

A csomag tartalma:

10. számú melléklet - A munkaviszonyban állók részére szóló adatkezelési tájékoztató.docx
 
11. számú melléklet - Nyilatkozat adatkezelési tájékoztató megismeréséről.docx
 
12.A. számú melléklet – Értesítés sikertelen pályázatról.docx
 
12.B. számú melléklet – Kérelem pályázat őrzéséhez.docx
 
13. számú melléklet – Az intézményhez munkára jelentkezők személyes adataihoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység adatvédelmi tájékoztatója.docx
 
17. számú melléklet – Az intézményi beléptetéshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató.docx
 
19. Kamera adatkezelési tájékoztató 1.doc
 
25. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató Szociális alap-, mester-, és szakképzésben résztvevő.docx
 
26. számú melléklet – Hozzájárulás a személyes adatoknak a szociális alap-, mester-, és szakképzésben résztvevő hallgatók.docx
 
27. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
28. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „házi segítségnyújtás” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
29. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató a „jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
3.A- adatkezelési hozzájárulás.docx
 
3.B. számú melléklet- Hozzájárulás az ellátottakról készített fénykép és videofelvétel készítéséhez kapcsolódó adatkezelési tevékenységhez.docx
 
30. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató az „időskorúak gondozóháza” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
31. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Szociális-, életvezetési -, és mentálhigiénés tanácsadással” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
32. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Aktív korú nem foglalkoztatott személyek ellátásával” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
33. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „hátralékkezelés” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
34. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „csoportmunka” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
35. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Elhelyezkedést segítő tréning” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
36. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „közösségfejlesztés” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
37. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „menekültekkel és oltalmazottakkal végzett szociális munka” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
38. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó” adatkeze.docx
 
39. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
4. számú melléklet – Adatkezeléshez hozzájárulás visszavonása formanyomtatvány.docx
 
40. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése körében szervezett esetmegbeszéléshez és esetko.docx
 
41. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Nappali melegedő” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
42. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Utcai, lakótelepi szociális munkával kapcsolatos” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
43. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „kapcsolattartási ügyelettel kapcsolatos” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
44. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálathoz kapcsolódó” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
45. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Jogi tájékoztatásnyújtáshoz kapcsolódó” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
46. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Pszichológiai tanácsadáshoz kapcsolódó” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
47. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Családkonzultációhoz.docx
 
48. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére ir.docx
 
49. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „szociális étkeztetés” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
5. számú melléklet – Nyilatkozat adatkezelési tájékoztatás megtörténtéről és adatkezelési tájékoztató tanulmányozásra történő átvételéről.docx
 
50. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Idősek Klubja” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
51. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „közösségi pszichiátriai ellátás” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
52. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Gyermekek átmeneti otthona” kapcsolódó adatkezelési tevékenységhez.docx
 
53. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató „Szenvedélybetegek nappali ellátása” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
54. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató az „Adatkezeléshez kapcsolódó érintettek jogai gyakorlásával összefüggő” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
55. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató az „. Családkonzultációhoz, családterápiához, családi döntéshozó konferenciához tartozó” adatkezelési tevé.docx
 
56. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató az „Az ellátottakról készített fénykép és videofelvétel készítése” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
57. számú melléklet – Megbízólevél.docx
 
58.A. számú melléklet – Igazolás gyógyszerek átvételére történő felhatalmazásról.docx
 
58.B. számú melléklet – Igazolás orvosi iratok átvételére történő felhatalmazásról.docx
 
59. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Kórházi szociális munkával kapcsolatos” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
6. számú melléklet – Formanyomtatvány iratbetekintési jog gyakorlásához.doc
 
6.A. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató iratbetekintési jog gyakorlásához.docx
 
60. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Mediációhoz” kapcsolódó adatkezelési tevékenységhez.docx
 
61. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Konferencia szervezése” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
61.A. számú melléklet – Adatkezelési hozzájárulás „Konferencia szervezése” adatkezelési tevékenység keretében történő adatkezeléshez.docx
 
62. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Környezettanulmány készítése” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
63. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Érdekvédelmi jogok gyakorlása” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
64. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Időskorúak átmeneti gondozóháza” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
65. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Táborozás szervezése” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
66. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Minden napra 1 program” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
67. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató az „A H52 eseményein résztvevőkről készített fénykép és videofelvétel készítése” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
68. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Méltányossági kérelemmel összefüggő” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
69. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató az „Az Írisz Klub eseményein résztvevőkről készített fénykép és videofelvétel készítése” adatkezelési tevé.docx
 
69.A. számú melléklet- Hozzájárulás az Írisz Klub eseményein résztvevőkről készített fénykép és videofelvétel készítése adatkezelési tevékenységhez.docx
 
70. számú melléklet –  Hozzájárulás szociális diagnózis elkészítéséhez, személyes adatok kezeléséhez és továbbításához.docx
 
71. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „szociális diagnózis készítése” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
71.A. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Szociális diagnózist kiértékelő esetmegbeszélés” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
72. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „jelzőrendszeri tagság” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
73. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „LÉLEK-Pont” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
74. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Időskorúak nappali ellátásával kapcsolat adatkezelési tevékenységhez.docx
 
75. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „családmentori csoport” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
76. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Adományosztás” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
77. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Állásközvetítés” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
78. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Támogatások igénylése” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
79. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Szociális segítés” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
8. számú melléklet – Foglalkoztatott adatkezelési hozzájárulása.docx
 
80. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Idősüdültetés” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
81. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „készenléti telefon hangrögzítése” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
82. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „érintettek jogai gyakorlásával összefüggő” adatkezelési tevékenységhez.docx
 
83. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Az elhunyt személy.docx
 
84. számú melléklet –  Adatkezelési tájékoztató „Az intézmény által szervezett eseményeken résztvevőkről készített fénykép és videofelvétel készítése” ada.docx
 
85. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Állás-Les munkaközvetítéshez kapcsolodó” adatkezelési tevékenység.doc
 
9. számú melléklet – A közalkalmazotti jogviszonyban állók részére szóló adatkezelési tájékoztató.docx
 
Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 2021-01-01.doc
 
Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása.doc
 
Adatkezelési tájékoztató „Testhőmérséklet mérése szociális ellátások esetében” adatkezelési tevékenységhez.doc
 
Adatkezelési tájékoztató „Testhőmérséklet mérése” adatkezelési tevékenységhez.doc
 
Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2021-01-01.doc
 
Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat.doc
 
Tájékoztató a koronavírus járvánnyal kapcsolatos adatkezelésről.doc


Az intézmény adatkezelését érintő jogszabályok rövidített jegyzéke

a.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (Általános adatvédelmi rendelet)
b.) az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.)
c.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), 
d.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), 
e.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM (továbbiakban: NMr.)
f.) a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
g.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
h.) szakmai protokollok

Intézményi szabályozók


Adatbiztonság

A részletszabályok a Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban érhetőek el ide kattintva.

Az adatbiztonság alapelvei

Bizalmasság elve
Az adatok bizalmasságának megvédése, annak garanciája, hogy az adatokhoz jogosulatlanul vagy illetéktelenül nem juthatnak hozzá.

Sértetlenség elve
Az adatok sértetlensége (integritása) azt jelenti, hogy azokat csak az arra jogosultak változtathatják meg.

Rendelkezésre állás elve
Annak a biztosítása, hogy az adatok mindig elérhetőek legyenek, jogtalanul ne semmisítsék meg, ne töröljék azokat.

Beléptetés és elektronikus megfigyelési rendszer

Az érintettek az intézmény területére történő belépéssel elismerik és tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét. A megfigyelő rendszer létéről és működéséről a kötelezettségének megfelelve az intézmény figyelemfelhívó jelzést helyez el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. A figyelemfelhívó jelzés mellett az adatvédelmi tájékoztató is kihelyezésre került. A tájékoztató itt érhető el.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított 10 napon és nyitvatartási időn belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Intézmény ne semmisítse meg, illetve ne törölje.