Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet
a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
családgondozó munkakör mellett intézményvezetői (magasabb vezetői)
beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:
1095 Budapest, Mester u. 19.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Családgondozó munkakör betöltése mellett a szociálisan rászorulók részére a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat, átmeneti elhelyezést nyújtó szakosított ellátást, illetve gyermekjóléti alapellátásokat biztosító költségvetési intézmény vezetése irányítása.

Ügyeleti időben fogadja és meghallgatja a központba érkezőket. Információkat ad, az új klienseket gondozásba veszi. Lakókörnyezetében megismeri a kliensei családtagjait, a családok belső struktúráját, a környezeti feltételeiket. Felismeri és ismerteti a konfliktusokat és ezek okait. A családokkal közösen dolgozza ki a lehetséges konfliktusmegoldó stratégiát. Meghatározza a személyes együttműködési szükségleteket. Rendszeresen és folyamatosan együttműködik a családokkal. Az együttműködési stratégiát írásbeli szerződés keretében rögzíti. Együttműködik a konfliktushelyzetben lévő személyekkel kapcsolatba kerülő nevelési, oktatási intézményekkel, alapítványokkal, egyházakkal. Javaslatot tehet a kapcsolódó társintézmények igénybevételére. Részt vesz a problémamegoldó csoportok munkájában.

A költségvetési szerv irányítója és egyszemélyes felelőse az igazgató, önálló munkáltatói és gazdálkodási jogkörrel. Felelős az irányítása alatt álló szervezet törvényes működéséért, a jogszabályok betartásáért. Vezeti és képviseli az intézményt, meghatározza annak szervezeti felépítését és működési rendjét, biztosítja a feladatok végrehajtásához szükséges feltételrendszereket. Jóváhagyja a szervezeti egységek ügyrendjét. Felügyeli és ellenőrzi a szervezeti egységek, valamint a belső ellenőr munkáját, vezetőit rendszeresen beszámoltatja.

Elkészíti az Intézmény éves munka és ellenőrzési tervét, valamint éves beszámoló jelentést és statisztikai összefoglalót. Felelős az adatvédelemért. Szerződéséket, együttműködési megállapodásokat köthet, kötelezettségeket vállalhat a hatályos jogszabályi keretek között. Engedélyezi az intézmény által nyújtott természetbeni és pénzbeli támogatásokat.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a Kjt. a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
 • a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • magasabb vezetői megbízás feltétele legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • szociális szakvizsga, szociális szakvizsga hiányában a magasabb vezetői beosztás a megbízást követő két évig tölthető be,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolyatatása,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok ne álljon fenn.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat igazolása, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat 3. személy betekintéséhez. Amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata. Nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben fennáll-e. Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
A KSZK honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csizmaziáné Horváth Marianna nyújt, a 215-1077/232-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30571/2015/XXV., valamint a munkakör megnevezését: családgondozó munkakörre épülő intézményvezetői megbízás.
 • Személyesen: Apollónia Aranka, Polgármesteri és Jegyzői Kabinet irodavezető, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés családgondozó munkakörre – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának várható ideje:
2015. novemberi képviselő-testületi ülés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Önkormányzat honlapja – KSZK-n történő megjelenéssel egyidőben.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a www.feszgyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. szeptember 16.