Kik igényelhetik a házi segítségnyújtást?

A házi segítségnyújtás, az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása érdekében szükséges ellátást –szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás keretében gondoskodik:
 • azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak,
 • azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
 • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak,
 • azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
Hogyan igényelhető a házi segítségnyújtást?

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, vagy a nyitva álló helyiségek bármelyikén írásban nyújtható be.

Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat, a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.

A szolgáltatás az alábbi telephelyeken igényelhető:

Nefelejcs – Belső Ferencvárosi Gondozási Központ
1092 Bp., Knézich u. 17.
vezető gondozó: Lacza Dóra
Tel.: 218-3683
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tavirózsa - Közép Ferencvárosi Gondozási Központ
1095 Bp., Mester u. 33-35.
vezető gondozó: Arany Amália
Tel.: 217-5693
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szivárvány – Külső Ferencvárosi Gondozási Központ
1098 Bp., Toronyház u. 11.
vezető gondozó: Hunyadi Marianna
Tel.: 280-9598
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Milyen szolgáltatásokat biztosítunk?

A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók feladatuk ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Főbb szolgáltatások:
 • segítségnyújtás a tisztálkodásban,
 • bevásárlás,
 • étkeztetés,
 • gyógyszer felíratás, kiváltás, kikészítés,
 • szociális ügyintézés,
 • kísérés,
 • segítségnyújtás a háztartási munkában,
 • alapápolási tevékenységek.
Mennyibe kerül?

A térítési díj megállapítására, elszámolására a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. III. törvényben, a 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi rendeletében írottak az irányadóak.

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni:
 • az ellátást igénybe vevő jogosultnak,
 • a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselőnek,
 • a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
 • a jogosult tartását szerződésben vállaló személynek,
 • a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)
 • köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett).
A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
 • aki jövedelemmel nem rendelkezik,
 • étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel (119/C. §) nem rendelkezik.
A térítési díjat a jövedelem arányában fizetik a szolgáltatást igénylők utólag, havonta minden hónap 10-ig.

  Jövedelem összege Térítési díj/gondozási óra
1 1-28 500 forint 10 forint
2 28 501 forint - 34 200 forint 75 forint
3 34 201 forint - 37 050 forint 115 forint
4 37 051 forint - 39 900 forint 150 forint
5 39 901 forint - 42 750 forint 225 forint
6 42 751 forint - 45 600 forint 300 forint
7 45 601 forint- 48 450 forint 375forint
8 48 451 forint- 51 300 forint 450forint
9 51 301forint- 57 000 forint 525 forint
10 57 001 forint- 65 550 forint 600 forint
11 65 551 forint- 76 950 forint 675 forint
12 76 951 forint- 750 forint
 
A személyi térítési díj összege a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 25%-át.

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.