Kik igényelhetik az időskorúak átmeneti ellátását?

Budapest Főváros, illetve Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy érvényes tartózkodási hellyel illetve települési szintű bejelentéssel rendelkező egészségileg és/vagy szociálisan rászoruló személyek vehetik igénybe az átmeneti ellátást, akik számára nem nyújtható megfelelő szintű ellátás a házi segítségnyújtás, illetve más alapellátás keretein belül nem biztosítható.

Az ellátás átmeneti megoldást kíván nyújtani gondozási szükségletekre. Célként fogalmazódik meg, hogy az igénybevevő a gondozási időszak lejártát követően ismét visszakerülhessen, a családjába illetve amennyiben ez nem lehetséges végleges elhelyezésre kerüljön. Annak érdekében, hogy a célok megvalósulhassanak, a gondozóház 24 órás felügyelet mellett biztosít ápolást, gondozást az ellátottak számára.

Hogyan igényelhető az időskorúak átmeneti ellátása?

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, vagy a nyitva álló helyiségek bármelyikén írásban nyújtható be.

Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat, a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.

A szükséges dokumentumok az alábbi linkekre kattintva tölthetők le (.doc formában): A szolgáltatás az alábbi telephelyen vehető igénybe:

Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza
1098 Budapest, Friss u. 5.
Szakmai Vezető: Schweibert Gyöngyi
Tel.: 280-1128
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Milyen szolgáltatásokat biztosítunk?

Étkezés biztosítása
Az intézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja. Az étkeztetése keretében ötszöri étkezést – ebből legalább egy alkalommal meleg ételt – biztosítunk számukra.

A biztosított étrendek fajtái:
 • normál étrend
 • cukormentes étrend
 • epekímélő étrend
Ruházat, textília biztosítása
A gondozóházban mindenki használhatja a saját ruházatát, textíliáját. Saját ruházat hiányában az intézmény gondoskodik az ellátott ruházatáról (három váltás ágynemű, fehérnemű, hálóruha, valamint az évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházat és utcai cipő, vagy más lábbeli).A gondozóház feladata a ruházat és textília mosása és javítása.

Alapápolási, gondozási feladatok
Annak érdekében, hogy az ellátottak megőrizzék, egészségüket preventív programokat szervez az intézmény:
 • orvosi vizsgálat, tanácsadás, felvilágosító előadás,
 • vérnyomás -, vércukor-, testsúlymérés,
 • gyógyszer kiadagolás és beadás,
 • frissítő torna,
 • kéz- és lábápolás (pedikűr),
 • hajvágás (fodrász).
A már meglévő, vagy kialakuló betegség esetén egészségügyi alapellátás megszervezésével segítik a háziorvoshoz való eljutást, illetve amennyiben indokolt szakellátáshoz való hozzájutást.

Gyógyszer ellátás
A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza az alapgyógyszer készletbe tartozó gyógyszerekkel rendelkezik. Az ellátásban részesülők rendszeres, illetve egyedi gyógyszereit az ellátást igénylő, illetve hozzátartozója köteles gondoskodni.

Mentálhigiénés ellátás biztosítása
A Gondozóház az ellátottak részére mentális és egészségi állapotuknak megfelelő közösségi programokat szervez.
Az intézmény mentálhigiénés ellátás keretében biztosítja továbbá:
 • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
 • a hitélet gyakorlásának feltételeit.
Szocioterápiás foglalkozások
Lakóink részére idejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a mentálhigiénés munkatárs kínál lehetőségeket. A programokon való részvétel önkéntes, amelyeket a lakók igénye, egészségi állapota határoz meg.
 • Fizikai tevékenységek: séták, közös torna szervezése.
 • Készség szinten-tartó és kreatív foglalkozások az otthon díszítése, kreatív foglalkozások a finommotorika szinten tartására.
 • Szellemi és szórakoztató tevékenységek: rádióhallgatás, TV nézés, olvasás, felolvasás, zenés előadások, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, videofilmek nézése, zenehallgatás.
 • Kulturális tevékenységek: kirándulások, színházlátogatások, házi ünnepségek: pl. farsang, húsvét, mikulás, karácsony, szilveszter, névnapok, stb.
 • Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, illetve szolgáltatások térítési díja az ellátottat terheli.
Hivatalos ügyekben való segítségnyújtás

Mennyibe kerül?

A térítési díj megállapítására, elszámolására a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. III. törvényben, a 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi rendeletében írottak az irányadóak.

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni:
 • az ellátást igénybe vevő jogosultnak,
 • a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselőnek,
 • a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
 • a jogosult tartását szerződésben vállaló személynek,
 • a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)
köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett).

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
 • aki jövedelemmel nem rendelkezik,
 • étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel (119/C. §) nem rendelkezik.
A személyi térítési díj összege a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj 3500 forint /fő /nap, de a térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 60%-át.

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.