Budapest IX. kerület jelzőrendszeri felelős és tanácsadója: Gergely Gabriella
Cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.
Telefon: 06(1) 215-6027, 06(1) 215-8437
Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Amennyiben
 • bizonytalan, hogy jelzését hova, kinek és milyen formában, tartalommal küldje,
 • bizonytalan abban, hogy egyáltalán küldjön-e jelzést egy felnőtt, család vagy gyermek érdekében,
 • szeretné tudni, hogy mi történik a szociális/gyermekjóléti szolgáltatónál a jelzést követően,
 • bizonytalan abban, hogy hogyan közölje az érintettel, hogy jelzést fog küldeni egy szolgáltatónak,
keresse bizalommal jelzőrendszeri felelős és tanácsadónkat, Gergely Gabriellát telefonon vagy emailben, de akár személyes egyeztetésre is lehetősége van előzetes időpontegyeztetést követően!

A jelzőlapok letölthetőek itt!

A jelzőrendszer szintjei

Szintek Intézmény Feladat
Települési szint – jelzőrendszeri felelős család- és gyermekjóléti szolgálat (Ferencvárosban ez az Alapellátási Egység) jelzőrendszer megismerése, tájékoztatása, működtetése és szakmaközi megbeszélések, éves tanácskozás szervezése, intézkedési terv készítése
Járási (kerületi) szint – jelzőrendszeri tanácsadó család- és gyermekjóléti központ koordinálás, tanácsadás, jelzésre való felhívás, mulasztás jelzése a kormányhivatal felé, konfliktuskezelés
Megyei/fővárosi szint–megyei/fővárosi észlelő- és jelzőrendszeri koordinátor megyei/fővárosi kormányhivatal szakmai támogatást nyújt a család- és gyermekjóléti központok járási jelzőrendszeri tanácsadóinak, évente egyszer közösen értékelik a jelzőrendszer működését
Országos szint – Módszertani Főosztály Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az észlelő és jelzőrendszer hatékony működésének országos szakmai támogatása, fejlesztése, képzések kidolgozása és megszervezése, szabályozási és módosítási javaslatok megfogalmazása az ágazati irányítás felé

Feladata:

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, családok segítése érdekében működteti az észlelő és jelzőrendszert, egyben elősegíti a nem állami szervek, magánszemélyek részvételét a megelőző rendszerben, koordinálja a járás területén működő jelzőrendszer munkáját, valamint szakmai segítséget nyújt a szolgálat és a jelzőrendszeri tagok számára.

Ebben a feladatkörében:

 • figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét;
 • felkutatja és megismeri a helyi jelzőrendszer tagjait, elérhetőségét, szolgálatásaikat és azok igénybe vételének módját, erről listát készít, melyet folyamatosan aktualizál;
 • koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját;
 • megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban;
 • segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók közötti konfliktusok megoldásában, szükség esetén esetkonzultációt szervez;
 • konfliktuscsökkentő technikákkal segíti a jelzőrendszeri taggal konfliktushelyzetben lévő gyermeket, fiatal felnőttet vagy családot és a jelzőrendszeri intézmény munkatársát a konfliktus feloldásában;
 • a jogszabályban nevesített jelzőrendszeri tagoknak veszélyeztetettség, krízishelyzet észlelése esetén a jelzési kötelezettségére való felhívása, a jelzés elmaradásának következményeiről való tájékoztatás;
 • tájékoztatja a jelzőrendszerben közvetetten részt vevő szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről;
 • folyamatosan tájékoztatja a jelzőrendszeri tagokat a járás szociális és gyermekjóléti intézményeinek működési rendjéről, az elérhető szolgálatásokról, a jelzőrendszer intézményeit is érintő jogszabályi és rendszerszintű vagy helyi változásokról, segíti őket a változásokra való felkészülésben;
 • esetmegbeszélés/esetkonferencia/szakmaközi megbeszélések szervezésében részt vesz, azokat moderálja;
 • a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egységhez beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről jelentést, félévente összegzést és értékelést készít a Család- és Gyermekjóléti Központ számára;
 • a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a központ és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést szervez, melyre meghívja a gyermekvédelmi jelzőrendszer azon tagjait, akik részvétele a gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges;
 • minden év február 28-áig kell megszerveznie az éves szakmai tanácskozást,
 • elkészíti az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet az éves szakmai tanácskozást követően minden év március 31-éig, mely tartalmazza:
  • a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait,
  • az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket,
  • az éves célkitűzéseket, és
  • a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépéseket;
 • koordinálja, illetve végzi az intézkedési tervben szereplő feladatokat,
 • a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra;
 • ha a jogszabály által jelzőrendszeri tagként nevesített személy, vagy szerv alkalmazottja a Gyvt. 17. § (2) vagy (3) bekezdésben foglalt jelzési vagy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, jelzést tesz a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal felé, hogy értesítse a fegyelmi jogkör gyakorlóját és tegyen javaslatot az érintett személlyel szembeni fegyelmi felelősségre vonás megindítására;
 • a helyi, gyermekvédelmet érintő rendezvényeken részt vesz, valamint a helyi médiát is felhasználva hozzájárul a szélesebb körű tájékoztatáshoz;
 • együttműködik és a szakmai kompetenciájába tartozó területeken támogatja az óvodai- és iskolai szociális munkás csoportot;
 • 50 órát meg nem haladó iskolai, vagy 20 napot meg nem haladó óvodai igazolatlan mulasztás esetén a gyermek törvényes képviselőjét írásban tájékoztatja a jogkövetkezményekről, a beérkezett jelzést továbbítja a gyermekjóléti szolgáltató felé.

Kórházi szociális munka ellátására vonatkozó feladatai:

 • Tanácsadással, információnyújtással előmozdítja a szükséges jelzés megtételét, kiemelt figyelemmel a kiskorú érintettekre, különösen a kiskorú anyákra.
 • Elsődlegesen koordináló feladatok ellátása a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység és Központ, valamint a kórházak (különösen szülészeti-, nőgyógyászati osztály, illetve gyermekosztály) között, melynek értelmében fogadja a jelzést és a jelzett esetről értesíti a területileg illetékes Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, illetve Központot, továbbá bántalmazás, súlyos elhanyagolás észlelése esetén közvetlenül hatósági eljárást kezdeményezhet.
 • Amennyiben az érintett gyermek/család más gyermekjóléti szolgáltató ellátási területére tartozik, segítséget nyújt az illetékes szolgáltató és a kórházi szociális szakember közötti kapcsolatfelvételben információnyújtással, szükség esetén a jelzés továbbításával.
 • Minden esetben, amikor a kórházi szociális munkás jelzést továbbított, a jelzést tevőt tájékoztatja, a jelzés fogadójától pedig visszajelzést kér a megtett intézkedésről.
 • Az általa küldött jelzéseket és a kapott visszajelzéseket nyilvántartja, a tapasztaltakról évente beszámolót, statisztikát készít a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője felé.
 • A kórházi egészségügyi és szociális szakemberrel, védőnővel együttműködik, szükség esetén az érintett gyermek ügyében tartott esetmegbeszélőn/esetkonferencián részt vesz.
 • Nyilvántartja a területileg illetékes kórházak szociális szakembereinek nevét és elérhetőségeit, szakmaközi megbeszélésen való részvételüket igyekszik előmozdítani, jelzőrendszeri tudatosságukat folyamatos kapcsolttartással, információnyújtással, szükség esetén szakmai támogatással is növeli.