A gyermekvédelemhez kívülről kapcsolódó egyes szervek számára a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17.§-a jelzési, együttműködési kötelezettséget állapít meg. Ennek a jelzőrendszernek kell felismernie és jeleznie, ha egy gyermek bántalmazását, elhanyagolását vagy egyéb veszélyeztetettségét észleli. Az észlelő- és jelzőrendszer működésének célja a problémák időben történő felismerése és azok mihamarabbi enyhítése, megoldása, valamint a már kialakult veszélyeztetettség és krízishelyzet következményeinek enyhítése, az ehhez vezető okok feltárása és a probléma forrásának feloldása.

Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el a törvényben meghatározott alaptevékenységük keretében a 17.§-ban felsorolt intézmények és személyek, vagyis a jelzőrendszeri tagok, köztük nevesítve a nevelési-oktatási intézmények is.

A köznevelési intézmények kötelesek:
  • jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál,
  • hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.
Milyen formában kell jelezni?

A jelzés minden esetben írásos formában történik (e-mail, fax, vagy postai levél útján). Ez különösen fontos bántalmazás, veszélyeztetettség fennállása, illetve szenvedélybetegség tapasztalása esetén. Azonnali intézkedést igénylő esetekben a szóbeli jelzést később írásban is meg kell tenni.

Területileg hova kell küldeni a jelzést?

A gyermek, tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhivatalhoz/család- és gyermekjóléti szolgálathoz vagy központhoz, kerületünkben a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egységhez (1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.), vagy a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központhoz (1091 Budapest, Üllői út 69., közös e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Szakellátásban nevelkedő tanulók esetében a gondozási hely szerint illetékes gyermekvédelmi központ és területi gyermekvédelmi szakszolgálat felé (gyermekvédelmi gyámok) kell jelezni.

Amennyiben óvodai vagy iskolai igazolatlan mulasztással kapcsolatban kívánnak jelzéssel élni, kérjük, hogy azt a Gyer-nek megfelelően minden esetben a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ felé küldjék meg!


Mikor és kit kell értesíteni tankötelezettség elmulasztása esetén?

Iskola Óvoda
10 óra – jelzés a család- és gyermekjóléti központ felé 5 nap – jelzés a család- és gyermekjóléti központ felé
30 óra – értesítés a szabálysértési hatóság felé, jelzés a család- és gyermekjóléti központ felé 11 nap – értesítés a szabálysértési hatóság felé, jelzés a család- és gyermekjóléti központ felé
50 óra – gyámhatóság értesítése, jelzés a család és gyermekjóléti központ felé, valamint az intézmény vezetője kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál az ellátás szüneteltetését 20 nap – gyámhatóság értesítése, jelzés a család és gyermekjóléti központ felé, valamint az intézmény vezetője kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál az ellátás szüneteltetését

A tanköteles tanulók igazolatlan mulasztására vonatkozó értesítési kötelezettségeket a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza, melynek 51. § (4), (5) bekezdése alapján értesíteni kell:
  • iskolai oktatás esetén 10 óra igazolatlan mulasztás,óvodai nevelés esetén 5 nevelési napnál több mulasztást követően az életvitelszerű tartózkodási hely szerinti járási/kerületi család-és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot,
  • óvodai nevelés esetén 11 nevelési nap mulasztást követően az óvoda vezetője tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot,
  • óvodai nevelés esetén a 20 nevelési nap mulasztást követően az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot,
  • tanköteles tanuló 30 óra igazolatlan mulasztása esetén az iskola intézményvezetője értesíti az általános szabálysértési hatóságot és a család-és gyermekjóléti központot, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot
  • 50 óra igazolatlan mulasztás esetén a tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a család-és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.

A 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról módosításának következtében megváltozott az igazolatlan hiányzások jelzésének, és a családi pótlék szüneteltetésének gyakorlata.

A családi pótlék szüneteletetést már nem a gyámhivatalok kezdeményezik a családtámogatást intéző kormányhivatali osztálynál, hanem a nevelési és oktatási intézmények!


Az 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 15. § (1) pontja alapján:

Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett, a tanköteles, vagy a tankötelezettsége megszűnését követően nevelési-oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek (személy) - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét megszegi, vagy a kötelező tanórai foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, a nevelési-oktatási intézmény vezetője

a) az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott ötödik óvodai nevelési nap vagy az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után felhívja a családi pótlék jogosultját ab) pontban meghatározott jogkövetkezményre,

b) az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott huszadik óvodai nevelési nap vagy az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál az ellátás szüneteltetését.

(1a) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt felhívásokat tájékoztatásul megküldi a gyámhatóság részére is.

A gyámhivatalok védelembe vételi eljárást indítanak, ezért kell tájékoztatásul nekik is megküldeni a jelzést, valamint kiskorú esetén a jelzéssel egyidejűleg a nevelési-oktatási intézmény vezetője megküldi a gyámhivatalnak az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség vagy a tankötelezettség, az iskolalátogatási kötelezettség nem teljesítésének okait és e kötelezettségek teljesítésének előmozdítására vonatkozó javaslatát tartalmazó írásbeli véleményét.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettséget olyan gyermek szegi meg, illetve a kötelező tanórai foglalkozások tekintetében olyan gyermek mulaszt igazolatlanul,

a) akit nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy szociális intézményben helyeztek el, vagy

b) aki gyermekvédelmi gondoskodás alatt áll és javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben helyezték el.

(3) A családtámogatási ügyben eljáró hatóság a gyámhatóság kezdeményezésére megszünteti a családi pótlék szüneteltetését, ha

a) a Gyvt. 68/A. § (2) bekezdés szerinti felülvizsgálattal érintett időszakban

aa) a gyermek igazolatlanul mulasztott óvodai nevelési napjainak száma nem haladta meg a három napot, vagy

ab) a gyermek (személy) igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma nem haladta meg az ötöt; vagy

b) a (2) bekezdésben meghatározott esetek valamelyike következett be.

Változott továbbá a149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (továbbiakban Gyer.) 2020. 01. 01-től, mely a FESZGYI Család-és Gyermekjóléti Központot érinti.

A Gyer. 91/F. § -a szerint „Ha a nevelési-oktatási intézmény vezetője jelzi a család- és gyermekjóléti központnak, hogy az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek igazolatlanul mulasztott óvodai nevelési napjainak száma az adott nevelési évben elérte az ötöt, vagy a gyermek (fiatal felnőtt) igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte a tízet, a család- és gyermekjóléti központ

a) nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a jelzést a gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a családi pótlék jogosultja nem a szociális intézmény vezetője, büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka vagy a javítóintézet igazgatója, levélben tájékoztatja a családi pótlék jogosultját az adott nevelési évben a huszadik óvodai nevelési napnak vagy az adott tanítási évben az ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás igazolatlan elmulasztásának 91/G. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezményeiről.

E rendelet által a család-és gyermekjóléti központokhoz rendelt feladatot a FESZGYI Család-és Gyermekjóléti Központban a jelzőrendszeri felelős és tanácsadó látja el. Ugyanakkor az érintett családokkal való szociális segítő munka továbbra is a családsegítő/esetmenedzser munkatársak feladata marad, tehát a jelzést minden esetben magkapja az esetfelelős is, aki intézkedési tervet készít 50 óra, illetve 20 nap alatti igazolatlan mulasztás esetén az eddigi gyakorlat szerint.