Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye


Kik igényelhetik a szenvedélybetegek nappali ellátását?

A nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban, a saját otthonukban élők részére a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Lehetőséget ad a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A pszichiátriai betegség és a szenvedélybetegség is hatásaiban nemcsak az azzal élő egyéni érintett, hanem családtagjai, szűkebb, illetve tágabb környezete is, ezért a nappali ellátás a kliens környezete számára is elérhető ellátási formákat biztosít. A nappali ellátási forma fontos eleme a szolgáltatás preventív hatása, hiszen az egyéni szükségletekre alapozott hosszabb távú szociális és mentális gondozással, az életvitel, életvezetés segítésével, a személyiség fejlesztésével, a közösség erejével megelőzhető, hogy a problémával küzdő egyre inkább izolálódjon, állapota rosszabbodjon.

Hogyan igényelhető a szenvedélybetegek nappali ellátása?

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, vagy a nyitva álló helyiségek bármelyikén írásban nyújtható be.

Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat, a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.

A szolgáltatás az alábbi telephelyen vehető igénybe:

Szenvedélybetegek Nappali Intézménye (Írisz Klub):
1094 Budapest, Berzenczey u. 26. 1-es kapucsengő
felelős vezető: Kováts Tibor
munkatársak: Pál Anna szociális munkás
                     Kiss Zoltánné Bea mentálhigiénés szakember
                     Maier Zsófia viselkedéselemző
                     Szeri Orsolya pszichológus
                     Papp Györgyi pszichológus
                     Balogh Magdolna technikai dolgozó
Tel.: 216-6053
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


Jelentkezés:
Előzetes bejelentkezés és időpont-egyeztetés szükséges az első kapcsolatfelvételnél a telephely munkatársainál a +36 1 216-6053-as telefonszámon. 

Milyen szolgáltatásokat biztosítunk?
 • munkavégzés lehetőségének szervezése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • konzultáció
 • szabadidős programok szervezése,
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
Mennyibe kerül?

A térítési díj megállapítására, elszámolására a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. III. törvényben, a 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi rendeletében írottak az irányadóak.

A személyi térítési díj összege a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint nulla forint. Abban az esetben, ha az alapszolgáltatás részeként igénybe kívánja venni a napi egyszeri melegétel biztosítását, a személyi térítési díj megegyezik az étkeztetésben felszámított térítési díjjal.

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni:
 • az ellátást igénybe vevő jogosultnak,
 • a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselőnek,
 • a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
 • a jogosult tartását szerződésben vállaló személynek,
 • a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)
köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett).

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
 • aki jövedelemmel nem rendelkezik,
 • étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel (119/C. §) nem rendelkezik.

  Jövedelem összege Napi térítési díj Napi térítési díj étkezéssel
1 1-28 500 forint 0 forint 55 forint
2 28 501 forint - 34 200 forint 0 forint 60 forint
3 34 201 forint - 37 050 forint 0 forint 90 forint
4 37 051 forint - 39 900 forint 0 forint 120 forint
5 39 901 forint - 42 750 forint 0 forint 180 forint
6 42 751 forint - 45 600 forint 0 forint 240 forint
7 45 601 forint- 48 450 forint 0 forint 300forint
8 48 451 forint- 51 300 forint 0 forint 360forint
9 51 301forint- 57 000 forint 0 forint 420 forint
10 57 001 forint- 65 550 forint 0 forint 480 forint
11 65 551 forint- 76 950 forint 0 forint 540 forint
12 76 951 forint- 0 forint 585 forint
 
A személyi térítési díj összege a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15%-át a nappali ellátás, illetve 30%-át a nappali ellátás és ott étkezés esetén.

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.