A szociális étkeztetés keretein belül intézményünk - munkaszüneti napok kivételével, heti 6 napban - a normál menü mellett epekímélő és cukorbetegek számára készített diétás menüt is biztosít . A biztosított élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának alsó értékeit a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Vr.) mellékletben foglaltaknak megfelel. Az étel a területileg illetékes ÁNTSZ ajánlásának megfelelően zárt, adagonként, oldhatatlan csomagolásban érkezi.

Kik igényelhetik a szociális étkezést?

Az ellátást kérheti minden olyan Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén élő szociálisan rászorult (Szt. 62.§, illetve a 24/2011. (IX.26) számú helyi önkormányzati rendelet szerint) személy aki:
 • életkora alapján az a személy, aki 65. életévét betöltötte, és személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja,
 • egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos, vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud,
 • fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a súlyos fogyatékosságát a Szt.65/C. § (6) bekezdés szerint igazolja,
 • pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja.

Hogyan igényelhető a szociális étkezés?

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, vagy a nyitva álló helyiségek bármelyikén írásban nyújtható be.

Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat, a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.

Hol étkezhetnek a szolgáltatást igénylők?

A szolgáltatás a lakóhelyéhez legközelebb eső telephely tálaló konyháján keresztül:
 • helyben fogyasztással,
 • személyes elvitellel,
 • vagy házhoz szállítással.
vehető igénybe.

A telephelyeken történő helyben fogyasztásra, a telephely nyitvatartási napján 12:00 és 13:00 óra között szervezetten van lehetőség. Helyben étkeztetéshez biztosítjuk a személyi és tárgyi feltételeket, a kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet, valamint evőeszközöket és étkészletet.

Az étel helyben fogyasztása a telephelyek házirendjében foglaltak szerint történhet.
A szolgáltatás az alábbi telephelyeken igényelhető:

I. sz. Étkeztetési Csoport
1092 Bp., Knézich u. 17.
Felelős vezető: Lacza Dóra
Tel.: 218-3683
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II. sz. Étkeztetési Csoport
1097 Bp., Osztag utca 17.
Felelős vezető: Szívós Rita 
Tel.: 217-5693
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

III. sz. Étkeztetési Csoport
1097 Bp., Osztag utca 17.
Felelős vezető: Szívós Rita
Tel.: 280-57-01
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

IV. sz. Étkeztetési Csoport
1098 Bp., Toronyház u. 11.
Felelős vezető: Hunyadi Marianna
Tel.: 280-9598
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

V. sz. Étkeztetési Csoport
1098 Bp., Friss u. 5.
Felelős vezető: Prámer Krisztina
Tel.: 280-67-02;
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mennyibe kerül?

A térítési díj megállapítására, elszámolására a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. III. törvényben, a 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi rendeletében írottak az irányadóak.

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni:
 • az ellátást igénybe vevő jogosultnak,
 • a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselőnek,
 • a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
 • a jogosult tartását szerződésben vállaló személynek,
 • a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)
köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett).

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
 • aki jövedelemmel nem rendelkezik,
 • étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel (119/C. §) nem rendelkezik.          

  Jövedelem összege Térítési díj/adag
1 1-28 500 forint 55 forint
2 28 501 forint - 34 200 forint 60 forint
3 34 201 forint - 37 050 forint 90 forint
4 37 051 forint - 39 900 forint 120 forint
5 39 901 forint - 42 750 forint 180 forint
6 42 751 forint - 45 600 forint 240 forint
7 45 601 forint- 48 450 forint 300forint
8 48 451 forint- 51 300 forint 360forint
9 51 301forint- 57 000 forint 420 forint
10 57 001 forint- 65 550 forint 480 forint
11 65 551 forint- 76 950 forint 540 forint
12 76 951 forint- 585 forint

A házhoz szállítás díja:
 
  Jövedelem összege Térítési díj/adag Térítési díj szabadnapokon/adag
1 1-28 500 forint 10 forint 10 forint
2 28 501 forint - 34 200 forint 15 forint 15 forint
3 34 201 forint - 37 050 forint 20 forint 25 forint
4 37 051 forint - 39 900 forint 25 forint 30 forint
5 39 901 forint - 42 750 forint 40 forint 50 forint
6 42 751 forint - 45 600 forint 55 forint 65 forint
7 45 601 forint- 48 450 forint 65forint 80forint
8 48 451 forint- 51 300 forint 80forint 95forint
9 51 301forint- 57 000 forint 90 forint 115 forint
10 57 001 forint- 65 550 forint 105 forint 130 forint
11 65 551 forint- 76 950 forint 120 forint 150 forint
12 76 951 forint- 130 forint 160 forint

A személyi térítési díj összege a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15%-át a nappali ellátás, illetve 30%-át a nappali ellátás és ott étkezés esetén.

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.